ברוכים הבאים לאתר חברת תרומד (להלן: "האתר" ו"החברה").

השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הבאים (להלן: "תנאי השימוש"):

 • כללי
 • נא קרא/י את תנאי השימוש בעיון רב והימנע/י משימוש באתר במידה ואינך מסכים/מה להם. יובהר, כי השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור. מודגש כי עצם הגלישה באתר מהווה הודעה מוחלטת סופית ובלתי חוזרת מצדך כי קראת את תנאי שימוש אלו, הבנת אותם והסכמת להם ללא הסתייגות. מובהר כי תנאי השימוש חלים בכל גלישה באתר, באמצעות טלפון נייד, מחשב, אפליקציה או בכל אמצעי אחר.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, והנוסח העדכני של תנאי השימוש כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את החברה. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין שינויים אלו.
 • האתר נמצא בבעלות חברת תרומד בע"מ, ח.פ. 51-490318-6, שכתובתה ברחוב בני גאון 10, נתניה. לכל שאלה בנוגע לאתר או לתנאי השימוש ניתן לפנות למוקד השירות של החברה בדואר האלקטרוני: [email protected] או בטלפון: 09-8780111.
 • תכנים באתר וקניין רוחני
 • האתר, לרבות כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בו,  הינו בבעלותה הבלעדית של החברה. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר הרשו לחברה להשתמש בהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה זכויות קניין רוחני בין היתר בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסמים באתר, העיצוב הגרפי וכל פרט אחר הקשור לאתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה.
 • החברה תהיה רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את האתר ו/או את תכניו ו/או את עיצובו, וכן להפסיק את פעילות האתר, וזאת ללא מגבלה כלשהי וללא חובה להודיע על כך למשתמשים. המשתמש/ת מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בנושא.
 • האתר כולל מידע על החברה ותחום פעילותה. המידע באתר הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד. אין לראות במידע באתר כעצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ שעל השתמש לקבל מרופא וכל איש מקצוע אחר רלוונטי. בין היתר, אין להשתמש במידע על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה רפואית, על מנת לטפל בכל בעיה רפואית, על מנת לעשות שימוש בכל מוצר ותכשיר רפואי ועוד.
 • המשתמש מתחייב לא להסתמך על המידע באתר לשם קבלת החלטה לעניין שימוש במוצר או קבלת טיפול רפואי כלשהו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בנושא. המשתמש מתחייב להתייעץ עם רופא או עם איש מקצוע אחר בכל הקשור והנוגע למידע באתר, לרבות בנוגע למוצרים של החברה, ולדון עימם באפשרויות הטיפול. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להיוועץ ברופא ולהיבדק.
 • הגבלת אחריות ושיפוי
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתנאי השימוש, יודגש כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש באתר ו/או בגין תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי הגלישה באתר.
 • המשתמש/ת פוטר/ת את החברה ולא תהיה לו כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר ו/או מידע אשר הגיע אליו/ה מהחברה ו/או מי מטעמה, והחברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש/ת ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י החברה ו/או מי מטעמה.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את החברה וכל מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר.
 • מדיניות פרטיות
 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. להלן תפורט מדיניות הפרטיות של החברה.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אוספים ושומרים מידע המתקבל מהמשתמש/ת במסגרת הגלישה באתר, תוך שימוש ב"עוגיות" (Cookies). "עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב או הטלפון הנייד של המשתמש/ת כאשר המשתמש/ת גולש/ת באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לחברה לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם את/ה יכול/ה לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נטרול העוגיות לא יאפשר לחברה את ביצוע הפעולות שתוארו לעיל.
 • במסגרת השימוש באתר, מתוקנים על המחשב או הטלפון הנייד של המשתמש/ת אמצעים למעקב אחר שימושים ואיסוף מידע אנונימי: הטמעת תכנת מעקב Clarity לאיסוף מידע אנונימי על השימוש, הטמעת פיקסלים באתרים של לינקדין וטוויטר לצורך מעקב משתמש אנונימי, וכן לצורך קוד מעקב אנליטיקות של גוגל, האוסף מידע אנונימי.
 • בעצם השימוש באתר, נותן/ת המשתמש/ת את הסכמתו לאיסוף מידע כאמור, ומוותר/ת על טענות לפגיעה בפרטיותו/ה. המידע שנאסף הוא מידע אנונימי, אשר אינו נשמר במאגרים של החברה אלא בפלטפורמות של צדדי ג' (כגון: גוגל, לינקדין, טוויטר).
 • כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ועל השימוש במידע שנאסף ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected].
 • החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. אולם, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים אינו בטוח לחלוטין מטבעו, ומסירת מידע של משתמשים באתר, בין אם באופן אקטיבי ובין אם מידע שנאסף באופן אוטומטי, כפופה לכך שהמידע נמסר בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
 • החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים,  עקיפים, נסיבתיים או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש/ת או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ולאיסוף מידע מהמשתמש/ת על ידי החברה.
 • הדין החל וסמכות שיפוט
 • הדין החל על הגלישה באתר ועל פעולות מכוח תנאי שימוש אלה הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכל הנובע מהם, תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.